วัตถุประสงค์

              เพื่อใช้ในการค้นหาติดตามและควบคุมการดำเนินงานของ
     ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนเร่งรัด
     ในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน

เลือกปีงบประมาณที่ต้องการใช้ฐานข้อมูล
   ออกแบบและพัฒนาโดย นางเบญจมาศ อาญาเมือง