วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 1:57:10 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน

   การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 และเขต 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

   ท่าน ผส.ชป.9 ได้มาดำเนินการปลูกต้นมะยมชิดจำนวน 6 ต้น ตามภารกิจกรมชลประทานและเป็นเกียรติแก่โครงการชลประทานนครนายก ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 18.10 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>
 

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ - อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมรกรมชลประทาน กรมชลประทาน
 รายละเอียด >>>
 

   โครงการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์
2558 ณ สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมสำนักชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมคณะทำงานกำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

 
  บทความเรื่อง "การกระจายอำนาจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน" โดย นายเชษฐา ดิษยมาลย์
  คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำ
 

  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 
  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th