วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 19:43:51 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน
      งานสอบเทียบอาคาร  การประชุมเพื่อสรุป
บทเรียน ตัวชี้วัด ชป.05
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เมื่อวันอังคารที่ 29 ก.ค. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9

 รายละเอียด >>>
 

  โครงการจิตอาสา
พัฒนาร่วมบุญ"วัดประตูน้ำ
ท่าไข่" จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ค. 57

 รายละเอียด >>>
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ"
หลักสูตรการมีส่วนร่วมใน
การจัดการน้ำชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 


  ทีมงานจัดการความรู้
กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมการ
ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
ของสำนักชลประทานที่ 9
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
  สำนักชลประทานที่ 9 จัด
กิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา
กรมชลประทานครบรอบปีที่ 112
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
ณ ที่ทำการสำนักชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>

  บุคลากรของ สชป.9
ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1
ในงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 112 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ กรมชลประทาน(สามเสน) กรุงเทพฯ
 รายละเอียด >>>


  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ 
  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 

  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th