วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 7:39:09 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมสำนักชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประยูร-ยุพา จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 รายละเอียด >>>

 ท่าน ผส.ชป.9 และท่าน ผอ.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน
เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 รายละเอียด >>>

 ประชุมขอรับการสนับสนุนการจ้างออกแบบสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>

 ประชุมสำนักชลประทานที่ 9 (สัญจร) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-17.30 น. ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
 รายละเอียด >>>

 ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สชป.9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>

 ท่าน ผส.ชป.9 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในเขตพื้นที่ โครงการชลประทานระยอง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประแสร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 รายละเอียด >>>

 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th