วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 0:12:13 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำคณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลทัศนศึกษาอ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557
 รายละเอียด >>>
 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายศาลขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมสำนักชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>
 

  สำนักชลประทานที่ 9 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ สำนักชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมที่ปรึกษาคณะ
ทำงานและคณะทำงานโครงการ
ศึกษาทบทวนการจัดทำแผนงาน
พัฒนาลุ่มน้ำ (ครั้งที่ 1) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าลาดและลุ่มน้ำคลองหลวง และคณะทำงานศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองพรมโหด ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

 
  บทความเรื่อง "การกระจายอำนาจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน" โดย นายเชษฐา ดิษยมาลย์
  คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำ
 

  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 
  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th