วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 12:56:35 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน  กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เข้าศึกษาดูงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร งานบุคคล
เมื่อวันจันทร์ที่ 22ก.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9

 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณราย
จ่าย ประจำปี 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุม สชป.9
ครั้งที่ 8/2557 (สัญจร)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. 57
ณ ห้องประชุมโรงแรม
อินโดจีน อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมการบริหาร
จัดการน้ำภาคตะวันออก
เมื่อวันพุธที่ 3 ก.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยท่าน ผวศ.ชป.9
ผปก.ชป.9 ฝบท.ชป.9
วันอังคารที่ 2 ก.ย. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  การประชุมหารือเพื่อ
กำหนดแนวทางการจัดทำ
กิจกรรม KM Buddy ระหว่าง
สชป.9 และ สชป.11
วันอังคารที่ 26 ส.ค. 57
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

 
  คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำ
 

  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 
  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th