วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 4:11:46 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

เอกสารประกอบเรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน

ตามบันทึก สบค.1647/2558 ลว. 10 เม.ย. 2558
ธุรการ สชป.9 รับเลขที่
1794/2558 ลว. 10 เม.ย. 2558

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน

   การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงาน/โครงการ
ตามแผนตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
 รายละเอียด >>>
 

   สำนักงานชลประทานที่ 9 แสดงความยินดีกับข้าราชการ
จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม
2558 ณ โรงแรมโนโวเทล
ระยอง ริมเพ รีสอร์ท
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมสำนักงาน
ชลประทาน ที่ 9 ครั้งที่
10/2558 เมื่อวันอังคารที่
28 กรกฏาคม 2558
ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง
ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมชี้แจงแนวทาง
เชิงปฏิบัติการในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และการบริหารสินทรัพย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม
2558 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมหารือการ
ก่อสร้างแพสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำ
คลองสะพานหินในการผลิต
น้ำประปา เมื่อวันพุธที่
22 กรกฏาคม 2558
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

 
  บทความเรื่อง "การกระจายอำนาจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน" โดย นายเชษฐา ดิษยมาลย์
  คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำ
 

  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 
  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th