วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 7:02:52 น. 
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
วิสัยทัศน ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

เอกสารประกอบเรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน

ตามบันทึก สบค.1647/2558 ลว. 10 เม.ย. 2558
ธุรการ สชป.9 รับเลขที่
1794/2558 ลว. 10 เม.ย. 2558

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.9
          สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
 
       
      โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      ผังแสดงปริมาณน้ำลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
      สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขต สชป.
9
      แผนที่สภาพปริมาณน้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
        ในเขต สชป.9 ตามรายลุ่มน้ำ

     
แผนงานโครงการของรัฐ ปี 2556
      การมีส่วนร่วมของประชาชน

   การประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อจัดตั้ง
กลุ่มบริหารการใช้น้ำนอกภาค
เกษตรกรรมอ่างเก็บน้ำบางพระ
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบันทึกข้อมูลระบบ
ติดตามออนไลน์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

  เจ้าหน้าที่ สชป.9 เป็น
วิทยากร ในเรื่อง “โครงการ
พัฒนาระบบ หนังสือเวียนระบบ
รับ-ส่ง เรื่องระบบรายงานและ ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน”
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2558
ณ โครงการชลประทาน ชัยภูมิ
 รายละเอียด >>>
 

   โครงการสอนงาน (Coaching) และเรียนรู้ (Learning) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS)
เมื่อวันพุธที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>
 

   กิจกรรมแสดงความยินดีกับ
ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อน
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 9
 รายละเอียด >>>
 

   การประชุมสำนักงาน
ชลประทาน ที่ 9 ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม สชป.9
 รายละเอียด >>>
 

 
  บทความเรื่อง "การกระจายอำนาจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน" โดย นายเชษฐา ดิษยมาลย์
  คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำ
 

  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 
  5 โครงการจากน้ำพระราชหฤทัย 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC หรือ Asean Economics Community
  ติดต่อระบบเครือข่าย VPN : กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


 
 
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th