รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554
  ครั้งที่ 7 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
  ครั้งที่ 6 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 54)
  ครั้งที่ 5 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ต.ค. 53 - 31 ก.ค. 54)
  ครั้งที่ 4 รอบระยะเวลา  9 เดือน  (1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
  ครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา   8 เดือน  (1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค.54)
  ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา  7 เดือน  (1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย.54)
  ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา  6 เดือน  (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค.54)