|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
      ประมวลภาพกิจกรรม
 
5 ต.ค. 59 - ให้การต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบ
อุทกภัยและตรวจดูสภาพน้ำท่วมพื้นที่
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...รายละเอียด... 
5 ต.ค. 59 - การประชุมถ่ายทอด
ทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญของกรมชลประทาน
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...รายละเอียด... 
1 ต.ค. 59 - พิธีส่งและรับมอบงาน
ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
และแถลงทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญของกรมชลประทาน
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...รายละเอียด... 
1 ต.ค. 59 - พิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
...รายละเอียด... 
30 ก.ย. 59 - การประชุมหารือเพื่อ
หาข้อสรุปในการดำเนินการซ่อมแซม
จุดที่บกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญางานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลอง
พระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ
...รายละเอียด... 
27 ก.ย. 59 - การประชุมชี้แจงเรื่อง
การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานของผู้ประกันตน
...รายละเอียด... 
26 ก.ย. 59 - การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
บริหารงานสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยง
อ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
...รายละเอียด... 
25 ก.ย. 59 - โครงการ อบจ.
รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์จักรยาน
สร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯ 89 พรรษา
( Chonburi Car Free Day 2016 )
...รายละเอียด... 
15 ก.ย. 59 - การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 11/2559
...รายละเอียด... 
29 ส.ค. 59 - การประชุมเรื่อง
การจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อม
ปี 2560

...รายละเอียด...
26 ส.ค. 59 - หารือแนวทาง
การดำเนินงานกิจกรรม KM Buddy
และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน

...รายละเอียด...
26 ส.ค. 59 - สำนักงานชลประทาน
ที่ 11 ศึกษาดูงาน (BestPlastics)
โครงการพัฒนาระบบหนังสือเวียน
ระบบรับ-ส่ง เรื่อง ระบบรายงาน
และระบบผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ 9
...รายละเอียด... 
25 ส.ค. 59 - กิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

...รายละเอียด...
23 ส.ค. 59 - การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 11/2559
...รายละเอียด...
12 ส.ค. 59 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
...รายละเอียด... 
12 ส.ค. 59 - พิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
...รายละเอียด... 
12 ส.ค. 59 - พิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559

...รายละเอียด...
11 ส.ค. 59 - กิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
...รายละเอียด... 
10 ส.ค. 59 - ประชุมการจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
และการจัดการความรู้ KM
สำนักงานชลประทานที่ 9
ประจำปีงบประมาณ 2559
...รายละเอียด... 
30 ก.ค. 59 - คณะ ก.พ.ร.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ศึกษาดูงานในเขตสำนักงาน
ชลประทานที่ 9 พร้อมเยี่ยมชม
สถานีสูบน้ำบริษัท East Water Group

...รายละเอียด...
30 ก.ค. 59 - การอบรมการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
...รายละเอียด... 
29 ก.ค. 59 - การตรวจสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2559
...รายละเอียด... 
28 ก.ค. 59 - การส่งมอบ-รับมอบ
งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

...รายละเอียด...
28 ก.ค. 59 - การประชุมเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับ - ส่งหนังสือ
และการลงทะเบียน
และการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
การออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ Online
...รายละเอียด... 
28 ก.ค. 59 - พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน)
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
...รายละเอียด... 
28 ก.ค. 59 - พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

...รายละเอียด...
28 ก.ค. 59 - พิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
...รายละเอียด... 
21 ก.ค. 59 - โครงการสัมมนาเกี่ยวกับ
การสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ
และเงินทุนเวียนเพื่อการชลประทาน

...รายละเอียด... 
21 ก.ค. 59 - โครงการสัมมนาเกี่ยวกับ
การสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ
และเงินทุนเวียนเพื่อการชลประทาน

...รายละเอียด...
16 ก.ค. 59 - เปิดศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ
ช่วงเทศกาล
16-20 กรกฎาคม 2559
...รายละเอียด... 
31 มี.ค. 59 - งานวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
...รายละเอียด... 
17 มี.ค. 59 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตาม
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

...รายละเอียด...
16 มี.ค. 59 - การประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 9 ครั้งที่ 6/2559
...รายละเอียด... 
 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190