|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายสุริยพล นุชอนงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
      
 
 
       
   
นายสุริยพล นุชอนงค์
ผส.ชป.9
   
    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9)    
   
นายสมเจต พานทอง
รอง ผส.ชป.9
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
นางสุลี เนียรมงคล
ฝบท.ชป.9
นายจักราวุธ สุนทรวิภาต
ผผง.ชป.9
นายนิพนธ์ กิจโกศล
ผวศ.ชป.9
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค
ผจบ.ชป.9
นายมลชัย ใบเงิน
ผคก.ชป.9
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
นายทินกร สุทิน
ผคป.ชลบุรี
นายธเนศ ปลื้มคิด
ผคป.ฉะเชิงเทรา
นายวสันต์ พรหมดีสาร
ผคป.นครนายก
นายจำนงค์ ธรรมสอน
ผคป.ปราจีนบุรี
นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล
ผคป.จันทบุรี
นายถิรยุต ศรีสุเทพ
ผคป.ระยอง
นายยุทธนา กองถวิล
ผคป.ตราด
นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ
ผคป.สระแก้ว
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
นายสุชิน ชลอศรีทอง
ผคบ.นครนายก
นายบรรเจิด สิทธิจู
ผคบ.บางพลวง
นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์
ผคบ.บางปะกง
นายสุรชัย สองสี
ผคบ.คลองสียัด
นายเจษฎา บุญสุยา
ผคบ.ขุนด่านปราการชล
นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผคบ.ประแสร์
นายวิเชียร เหลืองอ่อน
ผคบ.นฤบดินทรจินดา
นายวุฒิชัย นรสิงห์
ผคบ.คลองหลวง
รัชชโลทร
นายชุมพาสน์ ชุมอุระ
ผคส.9
 
 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190