|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
      
 
 
    ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9    
   
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
ผส.ชป.9
   
    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9)    
   
นายสมเจต พานทอง
ผชช.ชป.9
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
นางสุลี เนียรมงคล
ฝบท.ชป.9
นายจักราวุธ สุนทรวิภาต
ผผง.ชป.9
นายนิพนธ์ กิจโกศล
ผวศ.ชป.9
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค
ผจบ.ชป.9
นายมลชัย ใบเงิน
ผคก.ชป.9
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
นายนิพนธ์ ฟูศรี
ผคป.ชลบุรี
นายธเนศ ปลื้มคิด
ผคป.ฉะเชิงเทรา
นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ
ผคป.นครนายก
นายสุรพล เขม้นนามัด
ผคป.ปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
ผคป.จันทบุรี
นายประสานต์ พฤกษาชาติ
ผคป.ระยอง
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา
ผคป.ตราด
นายทินกร สุทิน
ผคป.สระแก้ว
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง
นายสุชิน ชลอศรีทอง
ผคบ.นครนายก
นายมงคล แดงกระจ่าง
ผคบ.บางพลวง
นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา
ผคบ.บางปะกง
นายธีรคมน์ อริยสุนทร
ผคบ.คลองสียัด
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
นายเจษฎา บุญสุยา
ผคบ.ขุนด่านปราการชล
นายพรชัย พ้นชั่ว
ผคบ.ประแสร์
นายสุริยพล นุชอนงค์
ผคส.9
 
 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190